Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

Wij zijn:

Oystershell nv

Nijverheidsweg 10

B-9820 Merelbeke

E-mailadres: info@oystershell.be

Telefoonnummer: +32 9 377 24 85

Ondernemingsnummer: BE0419.652.979

Bankrekeningnummer: IBAN BE33734059280446

Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oystershell aan consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten verwerft of gebruikt) via onze website met volgende URL:  www.ultractive.com  (hierna: “de Website”). 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.  Als u geen 18 bent, vragen we u om uw bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website. 

Als u online bestelt, bezorgen we u samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. 

Artikel 3 – Ons aanbod en uw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren. 

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u contact-, facturatie-, en leveringsgegevens in. In de laatste stap voorzien we een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een gelijkaardige vermelding. 

Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel VI.47 ev. Wetboek Economisch Recht voorziet in een herroepingsrecht voor consumenten, waarbij deze een online aankoop kan herroepen binnen 14 dagen na levering. Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid alsook verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken vallen buiten de toepassing van het herroepingsrecht. Ultractive is een dergelijk product die een uitzondering vormt op het herroepingsrecht. 

U beschikt zodus niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van Ultractive. 

Artikel 5 – Prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en inclusief/exclusief verzendkosten zoals aangeduid in het winkelmandje.

Artikel 6 – Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Leveringen gebeuren 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  

Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van het product melden, door een e-mail te sturen naar info@ultractive.com en in geval van beschadiging mits bijvoeging van foto’s waarop de beschadiging zichtbaar is. 

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 – Intellectuele Eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Indien u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via info@ultractive.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.  

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgische Wetboek Economisch Recht. 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr